top of page

Milieumanagement

Het begrip milieu is een zeer breed begrip dat raakt aan vele interessante vraagstukken. Het verantwoord managen hiervan vraagt niet alleen kennis van zaken, maar ook om flexibiliteit en creativiteit om in te kunnen spelen op de constante veranderingen binnen de diverse beleidsterreinen.

 

Het Ameco team kan dit en is in staat kennis en kwaliteit te leveren op een veelheid aan onderwerpen, zoals:

  • Handhaving en monitoring van milieurichtlijnen;

  • Milieueffectstudies (besluit-m.e.r. en plan-m.e.r.);

  • Vergunningstrajecten;

  • Ruimtelijke ordening;

  • Arbo en milieu;

  • Risicomanagement in relatie tot stoffen en (externe) veiligheid; en

  • Implementatie van Europees milieubeleid.

 

In binnen- en buitenland werken we nauw samen met de publieke sector, met private partijen, maar ook met lokale belangenorganisaties. Binnen deze samenwerking staat de klant centraal en speelt heldere (interculturele) communicatie een leidende rol.

bottom of page